Klub tworzony z sercem

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Poniższy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów ACTIVE – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Szczecinie przy pl. Jana Kilińskiego 3.

2. Klientem Klubu jest każda osoba przebywająca na terenie Klubu na podstawie zakupu biletu jednorazowego, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Klub.

 

                       

Rozwiń

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Poniższy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów ACTIVE – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Szczecinie przy pl. Jana Kilińskiego 3.

§2

 

1. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Kupując bilet lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usługświadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego formularza, na poniższych zasadach:

 1. Zajęcia fitness –osoby które ukończyły 15 lat

 2. Trening na siłowni –osoby które ukończyły 15 lat

 3. Zajęcia dla dzieci (ZUMBAkids) - dzieci w wieku od 3 lat w odpowiedniej grupie wiekowej

4. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

KARNETY

§3

1. Karnety Klubu ACTIVE wystawiane są na czas określony.

2. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych, przepisania go na inną osobę, ani przedłużania jego okresu ważności.

3. Karnety OPEN Klubu ACTIVE sąkarnetami imiennymi ważnymi jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkowaćwykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.

4. Przy zakupie biletu i karnetu ACTIVE Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych – Imię, Nazwisko. Dane są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.

5. Karnety specjalne wymagajądodatkowego potwierdzenia przy zakupie:

 1. karnet SENIOR jest ważny z legitymacją Emeryta lub dla osób które ukończyły 60 rok życia;

 2. karnet STUDENT/UCZEŃjest ważny jedynie z aktualną legitymacją Studencką (bez ograniczeń wiekowych) lub aktualną legitymacją szkolną (od 15 do 20 roku życia);

 3. karnet KIDS jest ważny jedynie ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego w zajęciach z grupy ACTIVE KIDS

6. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.

7. Klient ma obowiązek każdorazowo okazywać przy wejściu do Klubu karnet. Jego brak uniemożliwia wejście na teren klubu

8. W przypadku zagubienia karnetu wystawiany jest jego duplikat. Za wystawienie duplikatu karnetu Klub pobiera opłatę w wysokości 20 zł.

9. W obiektach ACTIVE honorujemy karty BENEFIT/MULTISPORT, FITPROFIT, FIT SPORT – przy wizycie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

§4

1. Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od tego, w którym przybyli do Klubu.

4. Klienci Klubu są zobowiązani doćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania się treningu np. bez koszulki, w klapkach lub bez obuwia.

5. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.

6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.

7. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.

8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowaniaśrodków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innychśrodków uznanych w Polsce za nielegalne.

9. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.

§5

1. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu

2. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w recepcji w formie depozytu.

3.Przy wydaniu kluczyka  Klub jako  zastaw pobiera ważny karnet lub 10zł -  opłata za zgubienie kluczyka wynosi 40 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

§6

1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.

2. Na zajęcia grupowe wpuszczana jestściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia decyduje kolejnośćprzyjścia.

3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zapisów na zajęcia grupowe oraz wskazania terminu i sposobu dokonywania takich zapisów.

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć i prowadzących

5. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.

6. Klient jest zobowiązany poinformowaćinstruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.

7. W szczególnych przypadkach Klub ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta w zajęciach. Należą do nich między innymi:

 1. Brak odpowiedniego stroju lub obuwia

 2. Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji

 3. Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć

 4. Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom

8. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakazżucia gumy, korzystania z telefonów komórkowych, noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

§7

1. Korzystanie z usług ACTIVE jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności. Klub ACTIVE szanuje prawo swoich Klientów do prywatności - stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatnośćużytkowników.

2. Klub przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawąz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Klub ACTIVE przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług Klubu. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

4. ACTIVE może zbierać i przetwarzaćdane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych , w celach marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.

5. Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów , regulaminie oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.

2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.

3. Bez uprzedniej zgody Klubu, na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.

4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgodąKlubu

6. Na terenie ACTIVE obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia treningów personalnych przez trenerów nie współpracujących z ACTIVE

7. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

 

 


REGULAMIN ZABAWY STUDENT ZAWSZE NA PROPSIE

Regulamin zabawy  - STUDENT ZAWSZE NA PROPSIE

Organizatorem zabawy  STUDENT ZAWSZE NA PROPSIE (dalej „Zabawa”) jest ACTIVE sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Plac Jana Kilińskiego 3

 

Rozwiń

Regulamin zabawy  - STUDENT ZAWSZE NA PROPSIE

Organizatorem zabawy  STUDENT ZAWSZE NA PROPSIE (dalej „Zabawa”) jest ACTIVE sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Plac Jana Kilińskiego 3

 

§ 1

Uczestnicy zabawy

1.     Uczestnikiem zabawy może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (albo osoba niepełnoletnia, jeśli uprzednio uzyskała na udział w Zabawie zgodę swojego przedstawiciela ustawowego), która:

1.      zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    lubi fanpage dostępny pod adresem http://facebook.com/csractive(dalej „Fanpage”).

2.       Uczestnikiem zabawy nie może być osoba, która jest:

1.      członkiem najbliższej rodziny Organizatora,

2.      pracownikiem Organizatora,

3.      osobą działającą na zlecenie Organizatora,

4.       członkiem najbliższej rodziny osoby, o której mowa w pkt 2 lub 3 powyżej.

3.       Za członków najbliższej rodziny uważa się:

  1. wstępnych,
  2. zstępnych,
  3. rodzeństwo,
  4. małżonka,
  5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2

Czas i miejsce trwania Zabawy

 1. Zabawa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zabawa organizowana jest na stronie internetowej będącej częścią portalu Facebook, tj. na Fanpage.
 3. Mimo organizacji  Zabawy w ramach portalu Facebook, Facebook w żaden sposób nie sponsoruje, nie popiera, ani nie przeprowadza Zabawy. Zabawa nie jest również związana z portalem Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora związane z Zabawą. Facebook jest jedynie platformą, za pośrednictwem której Zabawa jest rozpowszechniana.
 4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 28.09.2017 o godzinie 09:00 i trwa do dnia 08.10.2017 do godz. 22:30

§ 3

Zadanie konkursowe

 1. Zabawa polega oznaczeniu osoby, z którą uczestnik chciałby odbyć wspólny trening pod okiem trenera personalnego w komentarzu do posta "STUDENT ZAWSZE NA PROPSIE"
 2. Jeden uczestnik może oznaczyć dowolną liczbę osób, dodając dowolną liczbę komentarzy na Fanpage do postA, o którym mowa w ust.1 powyżej.
 3. Zabronione jest publikowanie odpowiedzi sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich. Komentarze obejmujące takie odpowiedzi będą usuwane przez Organizatora i nie będą brały udziału w Zabawie.

§ 4

Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik zabawy, publikując komentarz zgodnie z § 3 ust. 1 regulaminu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin Zabawy.

§ 5

Wybór zwycięzcy Konkursu

 1. W dniu 9.10.2017 Organizator wybierze trzy pary, które otrzymają w prezencie darmowy trening personalny.
 2. Wybór zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez komentarz dodany przez Organizatora do postu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 6

Nagroda w zabawie

 1. Nagrodą w zabawie jest wspólny trening personalny - po jednym dla każdej wybranej Pary
 2. Nagrodę otrzymają  3 pary zwycięzców Zabawy, wyłonionych zgodnie z § 5 regulaminu.
 3. Nagrody w Zabawie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzca zabawy nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

§ 7

Kontakt ze zwycięzcą Konkursu

 1. W ciągu 3  dni od dokonania przez Organizatora wyboru zwycięzcy Zabawy, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody.
 2. Kontakt ze zwycięzcą Zabawy odbędzie się poprzez wysłanie do zwycięzcy wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook. Wiadomość zostanie wysłana na konto, z którego został opublikowany komentarz obejmujący zwycięską odpowiedź. 
 3. Zwycięzca Zabawy zobowiązany jest, w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora Zabawy odpowiedzieć na wiadomość i przekazać Organizatorowi następujące dane osobowe celem przekazania Zwycięzcy Zabawy nagrody oraz dopełnienia formalności związanych z przekazaniem nagrody:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. data urodzenia,
  4. numer PESEL.
 4. Jeśli zwycięzca Zabawy nie odpowie na wiadomość zgodnie z ust. 3 powyżej lub nie przekaże Organizatorowi wymaganych danych osobowych, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania zwycięzcy Konkursu nagrody.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://www.active-mania.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Zabawy mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres biuro@active-mania.pl, w trakcie trwania Zabawy, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji.

 


 

facebook