Klub tworzony z sercem

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Poniższy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów ACTIVE – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Szczecinie przy pl. Jana Kilińskiego 3.

§2

 

1. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Kupując bilet lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usługświadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego formularza, na poniższych zasadach:

  1. Zajęcia fitness –osoby które ukończyły 15 lat

  2. Trening na siłowni –osoby które ukończyły 15 lat

  3. Zajęcia dla dzieci (ZUMBAkids) - dzieci w wieku od 3 lat w odpowiedniej grupie wiekowej

4. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

KARNETY

§3

1. Karnety Klubu ACTIVE wystawiane są na czas określony.

2. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych, przepisania go na inną osobę, ani przedłużania jego okresu ważności.

3. Karnety OPEN Klubu ACTIVE sąkarnetami imiennymi ważnymi jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkowaćwykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.

4. Przy zakupie biletu i karnetu ACTIVE Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych – Imię, Nazwisko. Dane są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.

5. Karnety specjalne wymagajądodatkowego potwierdzenia przy zakupie:

  1. karnet SENIOR jest ważny z legitymacją Emeryta lub dla osób które ukończyły 60 rok życia;

  2. karnet STUDENT/UCZEŃjest ważny jedynie z aktualną legitymacją Studencką (bez ograniczeń wiekowych) lub aktualną legitymacją szkolną (od 15 do 20 roku życia);

  3. karnet KIDS jest ważny jedynie ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego w zajęciach z grupy ACTIVE KIDS

6. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.

7. Klient ma obowiązek każdorazowo okazywać przy wejściu do Klubu karnet. Jego brak uniemożliwia wejście na teren klubu

8. W przypadku zagubienia karnetu wystawiany jest jego duplikat. Za wystawienie duplikatu karnetu Klub pobiera opłatę w wysokości 20 zł.

9. W obiektach ACTIVE honorujemy karty BENEFIT/MULTISPORT, FITPROFIT, FIT SPORT – przy wizycie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

§4

1. Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od tego, w którym przybyli do Klubu.

4. Klienci Klubu są zobowiązani doćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania się treningu np. bez koszulki, w klapkach lub bez obuwia.

5. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.

6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.

7. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.

8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowaniaśrodków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innychśrodków uznanych w Polsce za nielegalne.

9. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.

§5

1. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu

2. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w recepcji w formie depozytu.

3.Przy wydaniu kluczyka  Klub jako  zastaw pobiera ważny karnet lub 10zł -  opłata za zgubienie kluczyka wynosi 40 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

§6

1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.

2. Na zajęcia grupowe wpuszczana jestściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia decyduje kolejnośćprzyjścia.

3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zapisów na zajęcia grupowe oraz wskazania terminu i sposobu dokonywania takich zapisów.

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć i prowadzących

5. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.

6. Klient jest zobowiązany poinformowaćinstruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.

7. W szczególnych przypadkach Klub ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta w zajęciach. Należą do nich między innymi:

  1. Brak odpowiedniego stroju lub obuwia

  2. Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji

  3. Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć

  4. Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom

8. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakazżucia gumy, korzystania z telefonów komórkowych, noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

§7

1. Korzystanie z usług ACTIVE jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności. Klub ACTIVE szanuje prawo swoich Klientów do prywatności - stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatnośćużytkowników.

2. Klub przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawąz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Klub ACTIVE przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług Klubu. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

4. ACTIVE może zbierać i przetwarzaćdane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych , w celach marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.

5. Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów , regulaminie oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.

2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.

3. Bez uprzedniej zgody Klubu, na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.

4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgodąKlubu

6. Na terenie ACTIVE obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia treningów personalnych przez trenerów nie współpracujących z ACTIVE

7. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

 

 

facebook